ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

Home & Construction Chemical Products Business
คอร์สสร้างแบรนด์สินค้าเคมีภัณฑ์

Certificate Program

Course Objectives

 • To know the Basic Chemical Composition in Construction Chemical Products and Cleaning Products. เพื่อทราบส่วนประกอบเคมีพื้นฐานในผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • To be able to categorize the products of Construction Chemical Products and Cleaning Products.เพื่อสามารถจัดหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้
 • To understand the Safety and Product Concerned of Construction Chemical Products and Cleaning Products. เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • To understand the Law & Regulation in order to produce and sale for Construction Chemical Products and Cleaning Products. เพื่อเข้าใจกฎหมายและระเบียบ
  ข้อบังคับเพื่อการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • To understand the chemical concept in Construction Chemical Products namely Waterproofing Agent, Concrete Bonding Agent, Concrete Curing Compound and Spray Foam & Sealant. เพื่อเข้าใจแนวความคิดทางเคมีในผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง ได้แก่ สารกันซึมน้ำ, สารเชื่อมคอนกรีต, สารที่ใช้ในกระบวนการบำรุงคอนกรีต, และสเปรย์ฟองพลาสติกและสารชีลแนนต์
 • To be able to initially formulate the Products namely Waterproofing Agent, Concrete Bonding Agent, Concrete Curing Compound and Spray Foam &
  Sealant. เพื่อสามารถจัดรูปแบบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น สารกันซึมน้ำ, สารเชื่อมคอนกรีต, สารที่ใช้ในกระบวนการบำรุงคอนกรีต, และสเปรย์ฟองพลาสติกและสารซีลแนนต์
 • To understand the chemical concept in Cleaning Products namely Floor Cleaner, Bathroom Cleaner, Glass Cleaner and Disinfectant. เพื่อเข้าใจแนวความคิด
  ทางเคมีในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด นั่นคือ น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดกระจก, และสารฆ่าเชื้อ
 • To be able to initially formulate the Products namely Floor Cleaner, Bathroom Cleaner, Glass Cleaner and Disinfectant. เพื่อสามารถจัดรูปแบบเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น, น้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ, น้ำยาทำความสะอาดกระจก, และสารฆ่าเชื้อ

Course Outline
Session 1

 • Introduction of Construction Chemical Products การแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง
 • Construction Chemical Products Category หวดหมู่ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง
 • Introduction of Cleaning Chemical Products การแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาด
 • Cleaning Products Category หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • Safety and Product Concerned of Construction Chemical Products ความปลอดภัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง
 • Law & Regulation of Construction Chemical Products nฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับงานก่อสร้าง
 • Safety and Product Concerned of Cleaning Products ความปลอดภัยและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • Law & Regulation of Cleaning Products กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

Session 2

 • Chemical Composition and Chemical Concept in Waterproofing Agent ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารกันซึมน้ำChemical Composition and Chemical Concept in Waterproofing Agent ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารกันซึมน้ำ
 • Product Formulation of Waterproofing Agent การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์สารกันซึมน้ำ
 • Chemical Composition and Chemical Concept in Concrete Bonding Agent ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารเชื่อมคอนกรีต
 • Chemical Composition and Chemical Concept in Concrete Bonding Agent ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารเชื่อมคอนกรีต
 • Product Formulation of Concrete Bonding Agent การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์สารเชื่อมคอนกรีต

Session 3

 • Chemical Composition and Chemical Concept in Concrete Binding and Concrete Curing Compound ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารเชื่อมคอนกรีตและสารบำรุงคอนกรีต
 • Product Formulation of Concrete Binding and Concrete Curing Compound ส่วนประnอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสารเชื่อมคอนกรีตและสารบำรุงคอนกรีต
 • Chemical Composition and Chemical Concept in Spray Foam & Sealant. การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์สารเชื่อมคอนกรีตและสารบำรุงคอนกรีต
 • Product Formulation of Spray Foam & Sealant ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในสเปรย์โฟม และสารซีลแนนต์

Session 4

 • Chemical Composition and Chemical Concept in Floor Cleaner, Bathroom
 • Cleaner การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้นและน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
 • Product Formulation of Floor Cleaner, Bathroom Cleaner ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในน้ำยาทำความสะอาดพื้นและน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ
 • Chemical Composition and Chemical Concept in Glass Cleaner and Disinfectant ส่วนประกอบทางเคมีและแนวความคิดทางเคมีในน้ำยาทำความสะอาดกระจกและสารฆ่าเชื้อ
 • Product Formulation of Glass Cleaner and Disinfectant การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดกระจกและสารฆ่าเชื้อ

Session 5-6: Brand & Marketing

 • เรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์สำหรับสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์ แนวทางการออกแบบการสร้าง เรื่องราวและประสบการณ์แบรนด์ให้กับผู้บริโภค
 • เรียนรู้หลักการตลาดประเภทสินค้าเคมีภัณฑ์ ตั้งแต่การสำรวจท้องตลาด แบรนด์สินค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นการตลาด การคิดโปรโมชั่น การคิดแคมเปญ การกระตุ้นยอดขายตามช่องทางต่าง ๆ

Session 7: Site Visit

เยี่ยมชมโรงงานการผลิตสินค้าเคมีภัณฑ์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิต การติดต่อประสานงานการหาแหล่งวัตถุดิบ

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)