เรียนออกแบบภายใน ที่ Diischool ดียังไง

เรียนออกแบบภายใน และ เรียนตกแต่งภายใน สถาบัน DiiSchool หลักสตูรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ, เจ้าของโครงการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายในหรือตกแต่งภายใน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นหรือมีประสบการณ์แล้ว หลักสูตรของสถาบันฯ จะเริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงนำไปใช้ได้จริง ช่วยให้คุณเข้าใจเมื่อเรียนออกแบบภายใน และเรียนตกแต่งภายใน เพื่อนำไปต่อยอดถึงจุดหมายได้สำเร็จ สถาบันได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน และได้ผลิตสายอาชีพ และเจ้าของโครงการจากการเรียนออกแบบภายใน และ เรียนตกแต่งภายในมาแล้วกว่า 10 ปี

โรงเรียนสอนออกแบบภายใน ตกแต่งภายใน Diischool

Inspired By Excellence & Innovation

We offer a wide range of high quality of teaching and extra-curricular activities.

Design International Institute (DII)

ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เจ้าของโครงการ รวมถึงผู้ที่อยู่ในสายงาน

ไม่ว่าจะเริ่มต้น หรือมีประสบการณ์แล้ว หลักสูตรของสถาบันฯ การสอนจะเริ่มจากศูนย์จนถึงทำงานได้จริง ช่วยให้คุณเข้าใจและต่อยอดถึงจุดหมายได้อย่างสำเร็จ

สถาบันฯได้รับการยอมรับจากหลายๆหน่วยงาน และได้ผลิตสายอาชีพ และเจ้าของโครงการมาแล้วกว่า 10 ปี

GLOBAL DESIGN & BUSINESS CENTER

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทัศนคติและวัฒนธรรมดีไซน์ สร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และนักเรียนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และประโยชน์สูงสุดด้านการออกแบบใจกลางทองหล่อ

COURSE
BOOTCAMP
WORKSHOP
TRIP