1. Introduction, Analysis Process & Opportunities

โปรแกรมพัฒนาอสังหาที่รวบรวม กระชับข้อมูล สามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ในะยะสั้น เนื้อหาส่วนแรกจะเป็นการอธิบายเริ่มต้นจาก 0 แนะนำให้เข้าใจวงจรของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผู้ใดเกี่ยวข้องในโครงการ จะเข้ามาในระยะไหน รูปแบบของที่ดินและการพัฒนา การวิเคราะห์ที่ดิน เพื่อสามารถหาและสร้างโอกาสและต่อยอดพัฒนาโครงการ

 1. Introduction to Real Estate รู้จักกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้รู้ว่าที่ดินทรัพย์สินที่มีอยู่นั้น จะนำไปต่อยอดพัฒนาอะไรได้บ้างและในแนวทางรูปแบบใด
 2. Development Process ให้เข้าใจวงจรการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แนะนำให้รู้จักขั้นตอนและตำแหน่งหน้าที่จากส่วนแรกไปจนถึงโครงการแล้วเสร็จ เช่น การตลาดเข้ามาในช่วงไหนและควรจ้างอย่างไร วิศวกรโยธาอยู่ในส่วนไหน เริ่มเข้ามาพัฒนาโครงการในระยะใด
 3. Stakeholders and Entrepreneur ผู้มีส่วนสำคัญในการสร้าง ลงทุนและก่อตั้งโครงการนั้น มีใครบ้างและแต่ละส่วนนั้นมีความสำคัญต่อโครงการอย่างไร
 4. Existing Analysis การวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพย์สินและการตรวจสอบ รายละเอียดดการรังวัดสิ่งปลูกสร้าง การวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ตั้ง การเข้าถึงที่ตั้ง การมองเห็น รวมทั้งโครงสร้าง ที่ดินหรืออาคารใกล้เคียง อุปสรรการเข้าถึงที่ดินและอาคารโดยรอบ
 5. Opportunities การศึกษาความเป็นไปได้และโอกาสของการลงทุน ต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
 6. Codes & Regulation ภาพรวมกฎหมายที่มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ข้อกฎหมายที่สำคัญที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกคน รวมถึงกระบวนการยื่นขอใบอนุญาต ต่าง ๆ กฎหมายผังเมือง กฎหมายอาคาร กฎหมายตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่ดิน ทรัพย์สิน ภาษีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวเนื่อง และแหล่งค้นคว้า ผู้เรียนจะรู้ว่า หัวข้อไหนในข้อกม ที่สำคัญต่อนักพัฒนาที่ดิน หัวข้อไหนสำคัญ ต่อนักออกแบบ อะไรคือข้อที่เราต้องรู้ ของอาคารขนาดใหญ่และขนาดเล็กพรบ โรงแรม พรบ อาคารชุด พรบ จัดสรรที่ดินและผังเมือง
 7. Project Development สามารถนำข้อมูลที่ดินโครงการของตนมาพัฒนาร่วมกันได้
 1. Success Factor for Real Estate Development

เนื้อหาอธิบายไปถึงประเภทของอสังหาริมทรัพย์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือเพื่อขายและให้เช่าหรือบริการ การแบ่งประเภทอาคารและเทคนิคที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

 1. Real Estate For Sale เข้าใจประเภทของทรัพย์สินเพื่อขาย การจัดสรรที่ดินเพื่อทำบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ คอนโดประเภทต่างๆ เป็นต้น รายละเอียดในการพัฒนาโครงการเช่น ถนนโครงการ การแบ่งและจัดสรรที่ดินภายในโครงการ
 2. Real Estate for Rent เข้าใจประเภทของทรัพย์สินเพื่อปล่อยเช่า อาคารที่มีการพัฒนาดูแลและทำรายได้เป็นช่วงๆ หรือให้บริการ อาทิ โรงแรมอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ตลาด โกดัง อพาร์มเม้นท์
 1. Pre-Development Analysis, Market Research and External Factor Analysis ปัจจัยภายนอกและการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดก่อนเริ่มต้นโครงการ การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 1. Pre-Development Process Analysis การหาข้อมูลพื้นฐานและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงการ ข้อมูลอะไรที่ควรทราบ มีวิธีการหาข้อมูลอย่างไร เข้าใจ สภาพตลาด และคู่แข่ง เพื่อหาข้อสรุปว่า อะไรคือโอกาส และใครคือคู่แข่ง เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า และการกำหนดราคา
 2. Case Studies ศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาจากโครงการต่างๆ
 1. Feasibility Study การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ประเมิณภาพรวมความเป็นได้ของโครงการ จากระดับเบื้องต้นไปสู่การส่งมอบ ความคุ้มค่าการลงทุน โดยการคิดคำนวนค่าต้นทุน รวมทั้งแจกแจงรายละเอียดที่ควรพิจารณาต่างๆในการดำเนินโครงการ การคำนวนรีเทิร์นของโครงการ เป็นต้น

 1. Feasibility ประเมิณความเป็นได้ของโครงการ ความคุ้มค่าการลงทุน โดยการคิดคำนวนค่าต้นทุน รวมทั้งแจกแจงรายละเอียด ต้นทุนค่าพัฒนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง อาทิ ค่าก่อสร้าง เพื่อเรียนรู้ รายละเอียดว่าในค่าก่อสร้างประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้าง ค่าออกแบบ ค่าที่ปรึกษา ค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการเบื้องต้น
 2. Fundamental Investment พื้นฐานการลงทุน เข้าใจพื้้นฐานการลงทุนเบื้องต้นรวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในการพัฒนาอสังหา ว่ามีรูปแบบไหนบ้าง และตัวชี้วัดทางการเงินคืออะไร มีอะไรบ้าง อาทิ

NPV IRR Payback Period

 1. Final Project Selection นำโครงการที่มีเลือกมาพัฒนา จากการประเมิณโครงการและการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนที่ได้เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเลข หรือปัจจัยอื่นๆ
 1. Construction, Overall Management, Handover & Operation การก่อสร้าง การบริหารางานก่อสร้าง และกระบวนการส่งมอบตลอดจนการบริหารภายหลังงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้เรียนจะได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาอสังหาโดยรวมทั้งหมด
 1. Basic Construction Management เนื้อหาการบริหารงานก่อสร้างเบื้องต้น เข้าใจวิธีการตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ขันตอนการบริหารโครงการก่อสร้าง ในแต่ละขั้นตอนที่สำคัญที่นักพัฒนาควรทราบ
 2. Handover การส่งและรับมอบงานขั้นสุดท้าย เอกสารต่างๆที่ต้องเตรียมและตรวจสอบ เอกสารยื่นขอใบอนุญาติ ใบอนุญาติ ข้อควรพิจารณาก่อนรับมอบงาน
 3. Post-Development and Operation เข้าใจและทราบขันตอนเมื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้นลงแล้ว บริหารอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาดการขายโครงการ อาทิ โรงแรม หรือ บริหาร
 1. Case Study Visit