Design
● เรียนรู้การวางผังออกแบบพื้นที่ภายในสำหรับพื้นที่ขนาดเล็ก
● เข้าใจการคิดคอนเซปต์การออกแบบภายใน เพื่อสร้างพื้นที่ให้ดูน่าสนใจ
● User Analaysis เรียนรู้การวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ของพื้นที่ภายในเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ

 

Construction
เรียนรู้งานโครงสร้างและก่อสร้างประเภทคอนกรีตและเหล็ก

Concrete Construction
● เรียนรู้งานก่อสร้างโครงสร้างประเภทคอนกรีต
● เข้าใจประเภทของวัสดุคอนกรีต และการเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
● งานก่อสร้างบ้านน็อคดาวน์ โครงสร้างคอนกรีต

 

Steel Construction
● องค์ประกอบโครงสร้างและโครงคร่าวเหล็ก
● ชนิดเหล็กโครงสร้างและโครงคร่าวของบ้านน็อคดาวน์
● หลักการเลือกขนาดวัสดุของงานโครงสร้างเหล็ก
● หลักการออกแบบโครงสร้างบ้านน็อคดาว์นโครงเหล็ก
● เข้าใจประเภทของฐานราก/ เสาเข็ม

 

Buget
● เข้าใจเกณฑ์การออกแบบคำนวณและการประมาณราคา
● เข้าใจการทำ BOQ เบื้องต้น
Sketch Up
เรียนรู้โปรแกรมออกแบบ sketch up เพื่อใช้ช่วยในการออกแบบพื้นที่ภายในบ้านน็อคดาวน์ เรียนแล้วสามารถใช้งาน
ได้ทันที และใช้งานได้จริง

 

Brand, Marketing & Sales
เรียนรู้การสร้างแบรนด์ การทำาการตลาดและการขายสินค้าประเภทบ้านน็อคดาวน์