INTERIOR DESIGN LEVEL 1 (RESIDENTIAL INTERIOR DESIGN CERTIFICATE) 72 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบภายในสำหรับที่พักอาศัย

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่การทำงานหรือสายงานด้านการออกแบบภายใน โดยในหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการออกแบบภายในสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบขั้นสูงต่อไป

ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้แม้ไม่มีประสบกาณณ์ หรือความรู้ด้านนี้มาก่อน หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการทำงานจริง เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อได้เข้าใจจริงและทำได้จริง

Interior Design Level 1 (72 hrs) ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 

 1. Introduction to Interior Design 18 hrs
 2. Interior Drawing & Perspective 18 hrs
 3. Interior Design Studio 1 (studio / one-two bedroom) – 18 hrs
 4. Interior Design Studio 2 (home office/ บ้านเดี่ยว/ หอพัก/ อพาร์ทเม้นท์) – 18 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 

 1. สามารถเข้าใจงานออกแบบภายในสำหรับที่พักอาศัยได้ทั้งหมด
 2. สามารถสเกตภาพ และวาดภาพ perspective ได้ (แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน)
 3. เข้าใจหลักการออกแบบและสามารถออกแบบ floor plan ได้
 4. เข้าใจหลักการออกแบบพื้นฐาน ในเรื่องสี เส้น การจัดองค์ประกอบ
 5. เข้าใจกระบวนการออกแบบทุกขั้นตอน
 6. เข้าใจระยะการออกแบบสำหรับที่อยู่อาศัย
 7. เข้าใจหลักการดูทิศทางลม เพื่อจัดทิศทางสำหรับห้องได้เหมาะสม
 8. สามารถออกแบบห้องนอน ห้องน้ำ ห้องทำงาน ห้องนั่งเล่น ได้
 9. สามารถออกแบบห้อง studio/ one – two bedroom ได้
 10. สามารถออกแบบภายในให้กับบ้าน ประเภท  homeoffice และ บ้านเดี่ยวได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 

 • เจ้าของโครงการบ้านพักอาศัย หรือ ที่พักอาศัย (อาทิ โรงแรมขนาดเล็ก หรือบูติคโฮเท็ล) เพื่อสามารถออกแบบและเลือกวัสดุได้เอง
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน เพื่อนำความรู้ไปส่งต่อ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือ
 • ผู้รับเหมา เพื่อนำความรู้มาขยายขอบเขตงาน ต่อยอดธุรกิจในการรับงานได้มากขึ้น
 • สถาปนิก เพื่อต่อยอดสายงาน และขยายขอบเขตการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในสายออกแบบภายใน

รายละเอียดวิชาเรียน

เรียนรู้เรื่ององค์ประกอบศิลป์ เรื่องโทนสี การใช้สีและการจัดวางองค์ประกอบขั้นพื้นฐานที่จะสามารถใช้ในการออกแบบภายใน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการนาความรู้เรื่องพื้นฐานมาใช้ในการออกแบบ เพราะการออกแบบภายในหัวใจสาคัญอย่างหนึ่งของการออกแบบคือเรื่องของสีที่จะส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ใช้งาน

เริ่มต้นการเรียนด้วยพื้นฐานการวาด ในรูปแบบต่างๆ Quick Sketch / Perspective / Flat Drawing Top, Front ,site / Evaluation / Section ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ใช้ในการออกแบบ ในวิชาเรียนและการทางานจริงในอนาคตและเป็นพื้นฐานก่อนที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานเพราะจะทาให้เรามีความเข้าใจมากกว่าและรวดเร็วในการใช้งานเฉพาะหน้า

เริ่มต้นการเรียนออกแบบด้วยการเรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอนในแบบ Interior Designer ในการทางานจริงทั้งขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้ใช้งานขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่ รวมไปถีงการสร้างผังเพื่อการออกแบบพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจาก ห้องนอนและห้องนั่งเล่น ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้พื้นฐานตรงนี้ในการทางานจริง โดยการรับโจทย์งานเป็นโปรเจคเสมือนผู้เรียนได้รับโจทย์ในการทางาน

ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท ห้อง Studio 1 bedroom / Studio 2 bedroom

เรียนรู้การออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีพื้นที่ส่วนกลางเข้ามา มีโครงสร้างการใช้งานที่หลากหลาย และพื้นที่ที่มีผู้ร่วมใช้งานด้วยกันหลายคน (public space) โดยผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์การทางานที่มีความซับซ้อนมากกว่า และมีข้อจากัดค่อนข้างมากซึ่งการออกแบบประเภทนี้จะพบได้บ่อยมากในการทางานจริง

ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท homeoffice / บ้านเดี่ยว / หอพัก / อพาร์ทเม้นท์

บรรยากาศการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนออกแบบภายใน