ลงทะเบียนรับรายละเอียดคอร์ส

Interested Course

Interested Courses *
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.

INTERIOR DESIGN LEVEL 2 (COMMERCIAL INTERIOR DESIGN CERTIFICATE) 72 hrs

หลักสูตรประกาศนียบัตรการออกแบบภายในสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์

หลักสูตรระดับกลางถึงขั้นสูง สำหรับผู้ที่ผ่านการเรียนหลักสูตรออกแบบภายในสำหรับที่พักอาศัยมาแล้ว โดยในหลักสูตรนี้จะเน้นเรื่องการออกแบบภายในสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะมีความซับซ้อนในหลักการออกแบบเพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรถูกออกแบบมาให้เจาะลึกการทำงาน สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที

Interior Design Level 2 (72 hrs) ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Material for Interior Design 12 hrs
 2. Budget Preparations 12 hrs
 3. Interior Electrical & Pluming System 12 hrs
 4. Interior Design Studio 3 (shop/ café/ restaurant/ hostel) – 18 hrs
 5. Interior Design Studio 4 (boutique hotel/ mall/ residential project/ school) – 18 hrs

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. สามารถเข้าใจงานออกแบบภายในสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้ทั้งหมดตั้งแต่ระดับกล้กจนถึงระดับใหญ่
 2. เข้าใจวัสดุและสามารถเลือกใช้วัสดุได้ตามจุดประสงค์ ทั้งด้านการใช้งานและงบประมาณ
 3. สามารถคุมแผนการเงิน คุมค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการได้
 4. เข้าใจเรื่องพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใช้งาน และ พื้นที่public space และการสร้าง circulation ให้กับพื้นที่ได้
 5. เข้าใจหลักการคำนวณมูลค่าพื้นที่ต่อตารางเมตร ซึ่งจำเป็นในการนำมาออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์
 6. เข้าใจหลักการออกแบบและสามารถออกแบบ floor plan สำหรับที่เชิงพาณิชย์ได้
 7. เข้าใจระบบไฟของพื้นที่ภายใน ซึ่งส่งผลให้การออกแบบสวยงาม และใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. เข้าใจระบบน้ำของพื้นที่ภายใน ซึ่งส่งผลให้สามารถออกแบบระบบน้ำ เพื่อให้เกิดประยชน์สุงสุดได้
 9. สามารถออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์ประเภทร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โฮสเทลได้
 10. สามารถออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ได้ อาทิ โรงแรมประเภทบูติคโฮเทล หรือโครงการร้านค้า อเวนิว หรือโครงการบ้านจัดสรรต่างๆได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการ ที่ต้องการออกแบบเอง หรือมีส่วนร่วมในการออกแบบไปพร้อมกับสถาปนิก
 • เจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภายใน เพื่อนำความรู้ไปส่งต่อ และให้คำปรึกษาที่ถูกต้องกับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือ
 • ผู้รับเหมา เพื่อนำความรู้มาขยายขอบเขตงาน ต่อยอดธุรกิจในการรับงานได้มากขึ้น
 • สถาปนิก เพื่อต่อยอดสายงาน และขยายขอบเขตการรับงานได้มากขึ้น
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ไปเริ่มต้นธุรกิจหรือทำงานในสายออกแบบภายใน

รายละเอียดวิชาเรียน

 1. Material for Interior Design 12 hrs

รู้จักและสามารถเลือกใช้วัสดุสำหรับการออกแบบภายในได้ ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านประเภท คุณสมบัติ การเลือกใช้งาน การเลือกสัสดุทดแทน เพื่อสามารถเลือกใช้ได้เหมาะตามงบประมาณ และการใช้งาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากวัสดุจริง

 1. Budget Preparations 12 hrs

ในโลกแห่งการทำงานจริง ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการออกแบบ คือเรื่องของการประเมินราคาและการกำหนดงบประมาณ ดังนั้นหากคุณต้องการก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพ คุณจะต้องสามารถประเมินราคาและออกแบบได้ในงบประมาณที่จำกัด

 1. Interior Design Studio 3 – 18 hrs

เรียนรู้การออกแบบภายในพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก เข้าใจหลักการคำนวณพิจารณามูลค่าของพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นหนึ่งในปัจจัยการออกแบบ เพื่อให้พื้นที่ถูกใช้งานได้ตรงความต้องการและสวยงาม รวมถึงสร้าง traffic ให้กับพื้นที่ได้สูงสุด

ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ โฮสเทล

 1. Interior Design Studio 4 – 18 hrs

เรียนรู้การออกแบบพื้นที่เชิงพาญิชย์ขนาดใหญ่ เข้าใจหลักการออกแบบภายในสำหรับพื้นที่โครงการใหญ่ การวางคอนเซ็บภาพรวมที่สัมพันธ์กับงานออกแบบภายในขนาดย่อยที่อยู่ภายใต้คอนเซ็บเดียวกันทั้งหมด รวมถึงการออกแบบสำหรับพื้นที่ public space เพื่อสร้างบรรยากาศและให้เกิดการใช้งานร่วมกันสูงสุด ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท บูติคโฮเทล โครงการที่พักอาศัย mall/ avenue โรงเรียน

เริ่มต้นการเรียนด้วยพื้นฐานการวาด ในรูปแบบต่างๆ Quick Sketch / Perspective / Flat Drawing Top, Front ,site / Evaluation / Section ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ใช้ในการออกแบบ ในวิชาเรียนและการทางานจริงในอนาคตและเป็นพื้นฐานก่อนที่จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทางานเพราะจะทาให้เรามีความเข้าใจมากกว่าและรวดเร็วในการใช้งานเฉพาะหน้า

เริ่มต้นการเรียนออกแบบด้วยการเรียนรู้ กระบวนการและขั้นตอนในแบบ Interior Designer ในการทางานจริงทั้งขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้ใช้งานขั้นตอนการวิเคราะห์พื้นที่ รวมไปถีงการสร้างผังเพื่อการออกแบบพื้นที่ การจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นจาก ห้องนอนและห้องนั่งเล่น ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้พื้นฐานตรงนี้ในการทางานจริง โดยการรับโจทย์งานเป็นโปรเจคเสมือนผู้เรียนได้รับโจทย์ในการทางาน

ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท ห้อง Studio 1 bedroom / Studio 2 bedroom

เรียนรู้การออกแบบและการจัดสรรพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และมีพื้นที่ส่วนกลางเข้ามา มีโครงสร้างการใช้งานที่หลากหลาย และพื้นที่ที่มีผู้ร่วมใช้งานด้วยกันหลายคน (public space) โดยผู้เรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์การทางานที่มีความซับซ้อนมากกว่า และมีข้อจากัดค่อนข้างมากซึ่งการออกแบบประเภทนี้จะพบได้บ่อยมากในการทางานจริง

ผู้เรียนจะได้ออกแบบจริง ประเภท homeoffice / บ้านเดี่ยว / หอพัก / อพาร์ทเม้นท์

Address

522/3 2floor Penny’s Balcony Soi Thonglor 16, Sukhumvit55 Road north, klongtan, เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Phone

086-253-3777
083-919-8788

Email : diischoolinfo@gmail.com

Line @ : @diischool (มี @ ข้างหน้า)