interior decoration stylist 

Interior Decorator Stylist Certificate 60 Hrs.

Interior Styling Theory  12 hrs.

พื้นฐานของการตกแต่งที่ควรรู้ ตั้งแต่องค์ประกอบศิลป์ขั้นพื้นฐาน ที่มีผลกับทุกงานออกแบบและตกแต่ง เช่น สี เส้น ลวดลาย ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยและพบเห็น รวบรวมหลักองค์ประกอบศิลป์ จนกลายเป็นเรื่องสไตล์ต่างๆ นับร้อยสไตล์ ที่มีอยู่บนโลก

Interior History 12 hrs.

เรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเกิดขึ้นของสไตล์ เพื่อสร้างคลังข้อมูลให้คุณไว้ใช้สำหรับทุกงานตกแต่ง

Photoshop + Illustrator 12 hrs.

เรียนรู้โปรแกรมกราฟฟิกเบื้องต้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอผลงานได้

Interior Styling Studio Project 1  12 hrs.

ทดลองเรียนรู้การ Styling พื้นที่ในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ ชั้นวางของ โต๊ะกินข้าว จนถึงระดับห้องโถงรับแขกเพราะแน่นอนว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีเกณฑ์ในการตกแต่งที่แตกต่างกัน ดังนั้นในแต่ละสัปดาห์ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การตกแต่งพื้นที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ การเลือกใช้สี และการเลือกใช้การตกแต่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ใช้ และมีความสวยงาม

Interior Styling Studio Project 2  12 hrs.

เรียนรู้การจัดวางองค์ประกอบ การจัดวางสินค้าและตู้แสดงสินค้า เพื่อแสดงภาพลักษณ์ที่ต้องการคุณจะสามารถจัดการได้อย่างไรกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความหมายให้กับสินค้า ที่ต้องตอบโจทย์ทั้งด้านความงาม แนวความคิด และกลยุทธการตลาด โดยเริ่มต้นการเรียนด้วยการเวิคร์ช้อป ที่จะช่วยให้คุณสัมผัสการทำงานได้อย่างเป็นจริง