Graphic Branding Certificate 60 hrs.

Basic Composition Art + Photoshop & Illustrator Program 24 hrs.

พื้นฐานของการวาด การเสก็ตซ์ ซึ่งมีความจำป็นอย่างมากสำหรับการถ่ายทอดความคิดขั้นแรก ลงสู่กระดาษ รวมถึงองค์ประกอบศิลป์ขั้นพื้นฐาน ที่มีผลกับทุกงานออกแบบ เช่น สี เส้น ลวดลาย อะไรบ้างที่ส่งผลต่อการสือสาร ตั้งแต่ทฤษฏีเรื่องความหมาย ตลอดถึงการประยุกต์ใช้อย่างเจาะลึก เพื่อให้คุณใช้เป็นคลังข้อมูลในการออกแบบ และรู้จักเลือกใช้อย่างเหมาะสม

เรียนการใช้ Program Adobe Photoshop ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานจนถึงเทคนิคขั้นเทพ เพื่อการใช้ในการออกแบบ Graphic Design ทั้งการวาดภาพ และการตกแต่งภาพ รวมถึงการใช้แบบสื่อผสมร่วมกับผลงานต่างๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย ภาพปะติด ให้ผลงานของคุณมีความแตกต่าง และน่าสนใจ

เรียนการใช้โปรแกรม Illustrator ตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานจนสามารถเอาไปใช้งานออกแบบได้จริง รู้จัก และสามารถเลือกใช้ Tools ในโปรแกรม Illustrator ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงานในประเภทงาน 2 มิติ ที่ผู้เรียนสามารถวาดภาพด้วยเส้น ได้อย่างมืออาชีพ ผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ

Creative Design & Typography 12 hrs.

เปิดโลกของความคิดสร้างสรรค์ สร้างตัวตนบนโลกของการออกแบบให้กับคุณเริ่มต้นด้วยการ ทลายกรอบคิดเดิมๆในการออกแบบสู่มุมมองใหม่ที่สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการการคิดพื้นฐาน สู่ขั้นตอนการวิเคราะห์และหาข้อมูล การสร้าง Mood board และ Presentation เพื่อแสดงแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานและเสนอผลงานในขั้นตอนของ Concept Design and Development รวมไปถึงเรื่องของการรับรู้ทางด้านความงามหลากหลายรูปแบบ ผ่านทั้งขั้นตอนการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการสร้างผลงาน ซึ่งนอกจากตรงประเด็น ตอบโจทย์แล้ว ยังสร้างมีความสดใหม่ สร้างสรรค์ไม่เหมือนใคร

Commercial Design 12 hrs.

เป็นการงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพื่อนสนับสนุนการค้าและการบริการ เช่น การออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบฉลากสินค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบโฆษณา การออกแบบจัดแสดงสินค้าและอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการค้า โดยใช้สื่อเป็นตัวนำเสนอ เช่น Magazine, Brochure, Poster

Corporate Identity Design 12 hrs.

เรื่อง Corporate Identity ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะออกแบบเพื่อความสวยงามแล้ว การนำเสนอตัวตนขององค์กรผ่านงานออกแบบ สื่อสารกับผู้บริโภคในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ที่แท้จริง คุณค่าภายในจิตใจ คุณค่าภายในจิตใจ และบุคลิกภาพในการดำเนินงาน เพื่อความเข้าใจและยอมรับจากบุคลทั่วไป สร้างเอกภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกด้วย ซึ่งมีหลักการหลากหลายที่จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนาและใช้ได้จริง