Interior Design และ Interior Prop Decoration ต่างกันอย่างไร

แม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในเหมือนกัน ชื่ออาจจะฟังดูคล้ายกัน แต่หากลงรายละเอียดดีๆแล้ว จะพบว่าแต่ละวิชามีจุดที่เน้น จุดที่แตกต่างกันอยู่ไม่น้อย สรุปข้อแตกต่างของ Interior Design และ Interior Prop Decoration อย่างง่ายๆ คือ

Interior Design เป็นการเรียนว่าด้วยเรื่องของการออกแบบวางผังภายใน

เน้นการเรียนรู้เรื่อง สถาปัตยกรรม โครงสร้าง พื้นที่และผู้ใช้ ก่อนนำมาสร้างสรรค์ออกแบบภายในให้เหมาะสมกับการใช้งาน Interior Designer จะเป็นนักออกแบบตกแต่งที่เชี่ยวชาญในเรื่องภาพรวมของพื้นที่ การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน การออกแบบจัดวางผัง การเลือกวางตำแหน่งห้อง สิ่งของ หน้าต่างประตู เฟอร์นิเจอร์

การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ ให้น่าอยู่ น่าใช้ ส่วนการทำงานของนักออกแบบตกแต่งภายในจะทำงานร่วมกันกับสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา เจ้าของพื้นที่และผู้เกี่ยวของในการออกแบบอื่นๆ

ที่สถาบัน Design International Institute (DiiSchool) มีเนื้อหาการเรียนออกแบบภายใน Interior Design ที่เริ่มปูพื้นฐานจาก 0 ด้วยหลักสูตรที่จะให้คุณสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นนักออกแบบได้อย่างมืออาชีพและสามารถทำงานได้เหมือนจบหลักสูตร

ส่วน Interior Prop Decoration เป็นการเรียนว่าด้วยเรื่องของการออกแบบตกแต่ง เนื้อหาเน้นการเรียนรู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ การจัดองค์ประกอบ และการจัดวาง ก่อนนำมาออกแบบตกแต่งจัดวางกันให้เหมาะสม ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับ Interior Prop Decoration จะเชี่ยวชาญในเรื่องของการนำเสนองานออกแบบตกแต่ง รายละเอียดสิ่งของและการตกแต่ง การเลือกใช้สี การเลือกวัสดุบุสัมผัส การเลือกสิ่งของอุปกรณ์ตกแต่ง การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ให้น่าเลือก น่าซื้อ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ Interior Prop Decoration จะทำงานร่วมกับ สถาปนิก เจ้าของธุรกิจสินค้า กลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย

ที่ Design International Institute (DiiSchool) มีเนื้อหาการเรียนออกแบบตกแต่ง Interior Prop Decoration ที่จะให้คุณสามารถออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างสร้างสรรค์ สวยงาม จะแต่งอยู่เองก็ดี แต่งสำหรับงานขายก็ดี