เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวะกรระบบ ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง ทั้งหมดที่เอ่ยมาคือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างหนึ่งโครงการ ซึ่งเป็นเพียงพาร์ทหนึ่งในการบริหารโครงการก่อสร้างเท่านั้น จึงเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำให้โครงการก่อสร้างสำเร็จลุล่วงขึ้น การบริหารโครงการจำเป็นต้องอาศัยทั้งความสามารถในการบริหารจัดการบุคคล ความสามารถการจัดการเทคนิคก่อสร้าง ความสามารถในการควบคุมและประเมิณราคา ความสามารถในการวางแผนงานก่อสร้าง ความสามารถในการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ ไปจนถึงการจัดการกฏหมาย สัญญา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนวิชานี้จะได้เรียนในหัวข้อทั้งหมดที่กล่าวมาอย่างเข้มข้นโดยผู้สอนมืออาชีพผู้มากประสบการณ์ สอนตั้งแต่การวิเคราะห์พื้นที่เปล่า ศึกษาความเป็นไปได้ เข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างจนถึงส่งมอบโครงการ เนื้อหากระชับเข้มข้น ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงทำให้การเรียนเนื้อหายากๆที่ซับซ้อนเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในโครงการของตนเอง หรือใช้ในการต่อยอดประกอบอาชีพของตนเองได้ไปในอนาคต 

เนื้อหาในห้องเรียนจะเริ่มจากภาพรวมงานก่อสร้าง ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนในงานก่อสร้าง อธิบายขั้นตอนการก่อสร้าง ทำให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหา ก่อนจะเข้าสู้วิธีการก่อสร้างและเทคนิคการก่อสร้างอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นงานระบบหรืองานโครงสร้าง สอนให้ผู้เรียนสามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้างได้ เมื่อสามารถอ่านแบบได้แล้วส่วนถัดมาจะเป็นการถอดแบบและประเมิณราคา เพื่อทำเอกสารแสดงปริมาณงาน(B.O.Q.) เป็น ทราบราคาต่อหน่วยแต่ละรายการที่สำคัญ ทำให้ผู้เรียนสามารถประมาณราคาก่อสร้าง(Cost Estimation)ได้ เสนอราคาก่อสร้างได้ สอนให้ผู้เรียนสามารถวางแผนงานก่อสร้างได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเช่น CPM หรือ Gantt Chart การจัดทำ Project Cash Flow การแบ่งงวดงาน  การวางแผนงานก่อสร้าง ไปจนถึงการจัดทำสัญญา เอกสาร ข้อกฏหมายต่างๆ ที่มีในงานก่อสร้างที่เป็นเรื่องละเอียดและได้ใช้จริงในการบริหารงานก่อสร้างโครงการ

และนอกจากนี้ยังได้เรียนไปจนหัวข้อถึงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การดูทำเลก่อสร้าง คิดอัตราผลตอบแทนและจุดคุ้มทุน ทำให้ผู้เรียนสามารถมองงานก่อสร้างไปจนถึงส่วนของการพัฒนาโครงการได้(Project Development) ต่อยอดโครงการให้พัฒนาได้ยิ่งขึ้นไปอีก

บรรยากาศการเรียนจะเป็นทั้งบรรยายและ Workshop แบบฝึกหัดในชั้นเรียน เช่นแบบฝึกหัดถอดแบบประมาณราคา ทั้งหมดโดยผู้สอนผู้มีประสบการณ์ ทำให้เนื้อหาเข้มข้น กระชับและตรงจุด สามารถเข้าใจกระบวนการการบรืหารงานก่อสร้างทั้งหมดได้ แม้ไม่มีพื้นฐานงานก่อสร้างมาก่อน