Construction Management Certificate Program

Construction Management Certificate Program (แนวราบและแนวสูง) 60 ชม

Estimating and Bidding

การประมาณราคาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงเรียนรู้ขั้นตอนการยื่นประมูลงาน

Construction Project Scheduling

เรียนรู้ขั้นตอนการแบ่งงวดงานในการก่อสร้าง และการแบ่งงวดการจ่ายเงิน

Construction Law & Contract Management

กฎหมายการก่อสร้างและการจัดทำสัญญา

Blueprint & Plan Reading

เรียนรู้การอ่านแบบก่อสร้าง (แบบพิมพ์เขียว) และแปลนงาน

Construction Accounting

การหาต้นทุนงานก่อสร้าง และภาษีสำหรับงานก่อสร้าง