CONSTRUCTION MANAGEMENT CERTIFICATE PROGRAM 60 HRS

หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารงานก่อสร้าง

สำหรับผู้รับเหมา หรือผู้ประกอบการที่กำลังทำโครงการที่มีแผนงานก่อสร้าง หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนจัดการงานด้านก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบ และส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาก่อสร้างสามารถทำได้เสร็จภายในระยะเวลากำหนด ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการ และได้ลงพื้นที่ก่อสร้างจริง เพื่อให้เข้าใจและได้เห็นการทำงานจริงที่เกิดขึ้น เรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ทั้งในเรื่องวัสดุ เทคนิค คนงาน และการหมุนกระแสเงินสด

Construction Management Certificate Program (60 hrs) ประกอบไปด้วยวิชาเรียนดังนี้

 1. Blueprint & plan reading 12 hrs
  • เรียนรู้การอ่านแบบก่อสร้าง (แบบพิมพ์เขียว) และแปลนงาน
 2. Estimating & Bidding 12 hrs
  • เรียนรู้วิธีและขั้นตอนการประมาณราคาก่อสร้างและสิ่งปลูกสร้าง และขั้นตอนการยื่นประมูล
 3. Construction Project Scheduling 12 hrs
  • Project Scheduling
   • เรียนรู้การแบ่งงวดงาน (work breakdown)
   • การประเมินความสำคัญของแต่ละงวดงาน (Schedule of Values)
   • การประเมินระยะเวลา
  • Project Controlling
   • การควบคุมการดำเนินงานให้สัมพันธ์กับทรัพยากร
   • resource management – การวางแผนและควบคุมการใช้ทรัพยากรตามแต่ละช่วงงานให้สมดุล
 4. Construction law & Contract Management 12 hrs
  • เรียนรู้กฎหมายการก่อสร้างและประเภทการจัดทำสัญญาต่างๆ
 5. Construction Accounting 12 hrs
  • Project Cash Flow การประเมินงวดงานเพื่อวางแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง และงวดงานจ่ายเงิน
  • Cost Control การคำนวณต้นทุน และการวางแผนเพื่อควบคุมต้นทุน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการเรียน

 1. อ่านแบบก่อสร้างเป็น เข้าใจภาพรวมและภาพย่อยของงานก่อสร้างทั้งหมด
 2. รู้ขั้นตอนการบริหารงานก่อสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย และได้งานตรงเวลา
 3. ลดค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างน้อย 10%
 4. ควบคุมกระแสเงินสดในการจ่ายเงินตามงวดงานได้ ทำให้มีความคล่องในกระแสเงินสดมากขึ้น
 5. ได้คุณภาพของวัสดุก่อสร้างที่ตรงมาตรฐานตามแบบ
 6. เพิ่มกำไรในการบริหารงานโครงการได้มากขึ้นอย่างน้อย 15%
 7. เพิ่มโอกาสได้โครงการประมูลมากขึ้นกว่า 50%
 8. สามารถประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาก่อนเริ่มงานได้แม่นยำขึ้นถึง 90%
 9. เข้าใจสาระของกฎหมายก่อสร้างเบื้องต้นได้ สามารถนำไปปรับใช้ในงานก่อสร้างจริงได้
 10. ขยายงานที่รับอยู่ และได้งานโครงการใหญ่ขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • เจ้าของโครงการที่ต้องการเข้าใจและคุมงานรับเหมาได้เอง
 • ผู้รับเหมาที่ต้องการขยายงาน
 • สถาปนิกที่รับงานรับเหมา
 • บุคคลทั่วไป และนักศึกษาที่สนใจต้องการมีความรู้ด้านการบริหารงานก่อสร้าง

บรรยากาศการเรียนการสอนและผลงานนักเรียนการบริหารการก่อสร้าง