Architecture Design Intensive Certificate Program

Architecture Design Intensive Certificate Program (120 ชั่วโมง)

Architecture Design Intensive

การออกแบบสถาปัตยกรรม – เข้มข้น

Urban Design

เรียนรู้และเข้าใจระบบผังเมือง เพื่อสามารถวิเคราะห์และออกแบบพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Architecture Design Studio

ภาคปฏิบัติ การออกแบบสถาปัตยกรรม

Theory of Building Structure System

เรียนรู้ระบบโครงสร้างของอาคาร

Fundamentals of Construction

พื้นฐานงานก่อสร้างอาคาร

Construction Material & Building Codes

เรียนรู้วัศดุสำหรับงานก่อสร้าง และอักษรย่อเพื่อใช้ในการออกแบบ