Quick Sketch&3DSketchUp Program

แนวความคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ก้าวแรกของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เป็นหัวข้อการเรียนเรื่องแนวความคิดการออกแบบ เนื้อหาการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ จากจินตนาการ สู่แนวความคิด ออกมาเป็นรูปร่าง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการวาดสเกช(Sketch) การเขียนแบบสองมิติ(Furniture Drawing) จนถึงการขึ้นรูปสามมิติด้วยโปรแกรม(3DSketchUp)

บรรยากาศภายในห้องเรียนจะให้ผู้เรียนได้เริ่มต้นการเรียนรู้ทำความรู้จักเฟอร์นิเจอร์จากการทดลองวัดเฟอร์นิเจอร์จริง จากอุปกรณ์ง่ายๆ เช่นตลับเมตร ไม้บรรทัด แล้วนำมาแกะแบบเขียนออกมาเป็นแบบ(Drawing) 1:1 เท่าของจริง ด้วยวิธีนี้จะเท่ากับว่าผู้เรียนได้เรียนรู้จากเฟอร์นิเจอร์จริงตรงหน้า ความหนา ระยะ

ที่ความสูงที่ถูกต้อง ก่อนนำแบบ(Drawing)ดังกล่าวไปเขียนปรับให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้สอน ผู้เรียนเองจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ไปในตัว ส่วนในสัปดาห์ถัดๆมาจะเป็นการทดลองฝึกวาดภาพ สเกช(Sketch)ภาพอย่างง่ายๆ เริ่มจากของที่มีอยู่ในห้องเรียน เป็นทั้งภาพสองมิติและสามมิติ ลงมือวาดพร้อมๆกันกับคำแนะนำจากผู้สอนทำให้ถึงแม้จะไม่มีพื้นฐานการวาดมาก่อนเลยก็สามารถทดลองวาดตามได้ง่ายๆในชั้นเรียน ไปจนถึงการสเกช(Sketch)เฟอร์นิเจอร์จริงที่ต้องการออกแบบ

สุดท้ายจะเป็นการเรียนโปรแกรม SketchUp ซึ่งเป็นโปรแกรมขึ้นภาพสามมิติพื้นฐาน ที่ใช้ง่ายเข้าใจง่าย แถมยังแพร่หลายในปัจจุบัน ผู้สอนจะค่อยๆอธิบายจากหน้าตาเครื่องมือโปรแกรม ก่อนจะค่อยๆขึ้นรูปสามมิติพร้อมๆกัน จนผู้เรียนสามารถขึ้นรูปสามมิติเฟอร์นิเจอร์จากโปรแกรมได้

เมื่อจบเนื้อหาแล้วผู้เรียนจะสามารถอธิบายเฟอร์นิเจอร์ความต้องการของตนเองออกมาเป็นแนวความคิดได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการวาดสเกช(Sketch) การเขียนแบบสองมิติ(Furniture Drawing) จนถึงการขึ้นรูปสามมิติด้วยโปรแกรม(3DSketchUp)

Introduction to Furniture

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น

วิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เบื้องต้น หลังจากสามารถสเกชภาพและอธิบายแนวความคิดพร้อมทั้งใช้โปรแกรมเบื้องต้นในชั้นเรียนก่อนหน้าได้แล้ว วิชานี้จะเข้าสู่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เต็มตัว

ผู้สอนจะเริ่มเล่าเนื้อหาของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาก่อน เพราะแน่นอนว่ากว่าจะมาจนถึงยุคปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์เองก็มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ศาสตร์การออกแบบเครื่องเรือนเกิดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ทั้งในแง่ความสวยงามทั้งในแง่ของฟังก์ชั่นการใช้งาน แสดงออกถึงเอกลักษณ์ รสนิยม เปลี่ยนผ่านตามกาลเวลาและยุคสมัย การเข้าใจประวัติศาสตร์ก็เท่ากับการเข้าใจในปัจจุบัน จนเข้าสู่เรื่องเนื้อหาการออกแบบในปัจจุบัน ในแง่ทฤษฎีและรายละเอียดการออกแบบ เช่น สัดส่วนของมนุษย์ ระยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้งานต่างๆของมนุษย์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในงานออกแบบ และข้อจำกัดในการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเนื้อหาของระยะและสัดส่วน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้ขนาดเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ มีระยะผนักผิงเท่าไหร่ จะเป็นเก้าอี้ที่นั่งสบาย

หากผู้เรียนมีความเข้าใจและชำนาญในเรื่องดังกล่าวแล้วก็จะสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบสนองความต้องการตนเอง และสามารถต่อยอดไปถึงออกแบบให้ผู้อื่นได้ด้วย

บรรยากาศในชั้นเรียนจะเป็นการบรรยายสลับกับแบบฝึกหัดให้ทดลองทำในห้องเรียน นักเรียนจะได้ออกแบบ(Sketch Design) จากเนื้อหาที่ได้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ชั้นเรียนเรื่องประวัติศาสตร์สมัยอียิปต์ ผู้เรียนก็จะได้ทดลองออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือที่มีการนำเอาเอกลักษณ์มาจากเครื่องเรือนในสมัยอียิปต์มาออกแบบ เป็นต้น ผู้เรียนก็จะได้ทั้งรายละเอียดเนื้อหาไปพร้อมๆกับการออกแบบที่ใช้เนื้อหาที่เรียนมาออกแบบจริง เข้าใจ และนึกภาพจับต้องตามได้อย่างง่ายดาย

Basic Material and Techniques

วัสดุและเทคนิคการออกแบบ

เนื้อหาเริ่มต้นจากอธิบายกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในภาพรวมก่อน ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพและเข้าใจได้ว่า กว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งชิ้นนั้น มีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้าง และแต่ละกระบวนการมีผู้ที่ทำหน้าที่ใดเกี่ยวข้องด้วยในการออกแบบ ก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักซึ่งก็คือหัวข้อของวัสดุและเทคนิคในการออกแบบ ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือผู้เลือกซื้อเอง ยกตัวอย่างเนื้อหาในห้องเรียนเช่น หัวข้อเรื่องไม้ เนื้อไม้มีรูปแบบและลักษณะอย่างไรบ้าง คุณลักษณะของไม้มีอะไรบ้าง ข้อดีข้อเสียและข้อจำกัดในการออกแบบด้วยไม้ เทคนิคการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ รวมไปถึงการประเมิณได้อย่างคร่าวๆว่าไม้ลักษณะนี้ควรอยู่ในราคาเท่าไหร่จึงเหมาะสม การเข้าใจในเรื่องของวัสดุและเทคนิคการผลิตจะทำใช้ผู้เรียนเชี่ยวชาญในการมองเฟอร์นิเจอร์ สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้หลายหลายและสามารถนำไปต่อยอดใช้ได้ในอนาคต

เมื่อจบเนื้อหาในส่วนนี้ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจถึงภาพรวมของกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ รู้ทันในหน้าที่และกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของรายละเอียดวัสดุและเทคนิควิธีการใช้วัสดุ สามารถมองออกได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้ใช้วัสดุและเทคนิคที่ดีหรือไม่ เหมาะสมกับราคาในระดับใด ทั้งในแง่ของการเป็นผู้ออกแบบและผู้เลือกซื้อ

Furniture Design Studio

สตูดิโอออกแบบเฟอร์นิเจอร์

สตูดิโอเวิร์คช้อบที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือออกแบบและจัดทำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นจริงขึ้นมา เป็นภาคสุดท้ายของวิชาออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่เหมือนเป็นการรวบรวมผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมานำมาออกแบบและปรับใช้ในผลงานของตนเอง การได้ทดลองลงมือทำจริงนั้นนอกจากจะได้รู้กระบวนการเชิงลึกแล้ว ผู้เรียนจะได้มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานจริง ประยุกต์ พลิกแพลงความรู้ทางการออกแบบสู่ชิ้นงานเมื่อลงมือทำจริง ทักษะการฝึกใช้เครื่องมือ รวมไปถึงข้อจำกัดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบหน้างาน

บรรยากาศการเรียนการสอนจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาเขียนแบบ(Furniture Drawing) ซึ่งนำมาจากไอเดียและแนวความคิดของผู้เรียน ไม่ว่าจะรูปสเกชหรือจากภาพในโปรแกรมที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา นำไอเดียเหล่านั้นมาถอดออกเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์(Furniture Drawing) แบบขยายต่างๆเช่น ข้อต่อ เพื่อนำไปสร้างจริงต่อไป ทักษะในส่วนนี้ก็เพื่อที่ผู้เรียนจะสามารถใช้แบบที่เขียนไปสื่อสารกับช่างหรือผู้เกี่ยวข้องในส่วนถัดไปในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ในอนาคต ก่อนจะนำมาขึ้นเป็นชิ้นงานตัวอย่าง(Mock-Up) เพื่อจะได้รู้สัดส่วน ความเป็นไปได้ของชิ้นงานที่จะนำไปพัฒนาผลิตต่อ เลือกวัสดุที่จะนำมาผลิตเป็นชิ้นงานจริง ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆที่จะนำมาผลิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเชื่อมเหล็ก เครื่องไสไม้ อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อที่สุดท้ายแล้วผู้เรียนจะได้นำทักษะที่ได้ไปลงมือทำ ก่อนจะร่วมกันทำจริงในสตูดิโอเวิร์คช้อบไปพร้อมๆกับคำแนะนำจากผู้สอน

เมื่อจบสตูดิโอออกไปแล้ว ผู้เรียนจะได้รู้ลำดับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ออกมาจริง สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับแนวความคิด ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและฟังก์ชั่นการใช้งาน สามารถเห็นภาพรวมจากการออกแบบไปจนถึงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จริงทั้งหมด สามารถต่อยอดไปจนถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในเชิงพาณิชย์ สามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า หรือการตลาดที่มีได้